Regulamin galerii internetowej adoart.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

§1

Operatorem Galerii Internetowej Adoart.pl (zwanym dalej Sprzedajcym lub Galeri) jest firma Ado-art sp. z o.o. z siedzibą w Julinowie przy ul. Julianowskiej 66a, 05-500 Julianów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 1231286936, Regon: 147252302

II. §2 1.

DEFINICJE. UYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

Sprzedajcy – Galeria Ado-art Sp z o.o. 

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowizujce take osoba fizyczna posiadajca ograniczoną zdolność do czynnoci prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawn, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzeday.

3. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Konsument – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzeday nie jest zwizane bezporednio z jej działalnocią gospodarczą lub zawodow.

5. Uytkownik – naley przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjnnie posiadajcą osobowoci prawnej;

6. Produkt – produkt dostpny w Sklepie internetowym, bdcy przedmiotem Umowy sprzeday midzy Klientem a Sprzedajcym.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 2. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Sprzedajcego dostpny pod adresem adoart.pl, za porednictwem którego Klient moe zawrzeć Umowę sprzeday Produktu.

9. Umowa sprzeday– umowa sprzeday Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za porednictwem Sklepu internetowego.

10. Zamówienie – owiadczenie woli Klienta zmierzajce bezporednio do zawarcia Umowy sprzeday Produktu i okrelajce istotne jej warunki.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO §3

1. Niniejszy Regulamin okrela zasady korzystania ze sklepu internetowego dostpnego pod adresem adoart.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy owiadczeniu usług drogą elektroniczn.

3. Niniejszy Regulamin okrela w szczególnoci:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzeday z wykorzystaniem usług wiadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Klienci mogą uzyskać dostp do niniejszego Regulaminu w kadym czasie za porednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu adoart.pl

§4

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient moe złoyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja nastpuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostpnianego na jednej ze stron Sklepu.

2. Warunkiem rejestracji jest wyraenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowizkowe.

3. Sprzedajcy moe pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również moe ograniczyć jego dostp do części lub całoci zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególnoci, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawd, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzajce w błąd lub naruszajce prawa osób trzecich,

– dopucił się za porednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególnoci dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuci się innych zachowa, które zostaną uznane przez Sprzedajcego za zachowania niezgodne z obowizujcymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzce w dobre imię Sprzedajcego

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie moe dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedajcego

4. W celu zapewnienia bezpieczestwa przekazu komunikatów i danych w zwizku ze wiadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagroenia bezpieczestwa wiadczonych usług, w szczególnoci rodki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Klient zobowizany jest w szczególnoci do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowizujcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a take z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

– niedostarczania i nieprzekazywania treci zabronionych przez przepisy prawa, np. treci propagujcych przemoc, zniesławiajcych lub naruszajcych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócajcy jego funkcjonowania, w szczególnoci poprzez uycie okrelonego oprogramowania lub urzdze,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedajcego

– korzystania z wszelkich treci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego uytku osobistego.

 

IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIE, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§5

1. Przyjcie zamówienia do realizacji przez Sprzedajcego rozpoczyna się w momencie zaksigowania na rachunku bankowym sprzedawcy przesłanej przez kupujcego ceny sprzeday towaru.

2. W przypadku niemoliwoci zrealizowania zamówienia z winy Uytkownika, a w szczególnoci w przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru lub podania przez Uytkownika błędnych danych dotyczcych adresu, na który przesyłka ma zostać dorczona, administrator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do obciążenia Uytkownika wynikajcymi z tego tytułu kosztami.

3. Realizacja zamówień na towary niestandardowe, o wysokiej wartoci lub sprowadzane na zamówienie moe być uzaleniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.

4. Wszelkie prawa i ryzyka zwizane z towarem przechodzą na kupujcego z chwilwydania towaru dorczycielowi.

5.Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedajcego pod warunkiem dostpnoci danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.

6. Jeli towar wystpuje w magazynie zamówienie jest realizowane w cigu 3 dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia naley doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kuriersk.

7. Czas realizacji zaley głównie od zamawianego towaru oraz podany jest przy konkretnym produkcie. 

8. Uytkownik moe wycofać złoone zamówienie telefonicznie pod numerem 500118185 lub mailowo romanborowski108@gmail.com

9.Uytkownik nie moe anulować zamówienia, które już zostało wysłane. 

10. W celu wyjanienia ewentualnych wtpliwoci zwizanych ze złoonym zamówieniem prosimy o podawanie kontaktowego nr telefonu.

11. Do kadego zamówienia według yczenia Uytkownika zgłoszonego przy składaniu zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dowód sprzeday wysyłany jest wraz z przesyłk.

12. Zamawiany towar bdzie dostarczony pod adres podany w formularzu rejestracji.

§6

 1. Koszt dostawy Produktów pokrywa Uytkownik.

 2. Koszt dostawy jest uzaleniony od wagi przesyłki, czasu dostarczenia przesyłki, formy płatnoci oraz dostawcy.

3. W przypadku wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 • −  paczka do 30 kg bez pobrania 20 PLN brutto,

 • −  paczka do 30 kg pobraniowa 25 PLN brutto,

 • −  paczka powyej 30 kg bez pobrania – cena ustalana indywidualnie z klientem

 • −  paczka powyej 30 kg pobraniowa 

  – cena ustalana indywidualnie z klientem 

   

  4.Odbiór osobisty w naszej siedzibie:

  – Julianów ul. Julianowska 66a

  – Warszawa, Galeria Ado-art w C.H. Sadyba Best Mall

  – Warszawa, Galeria Ado-art w Promenada

  – Warszawa, Wyspa Ado-art w C.H. Ken Center

  – Warszawa, Wyspa Ado-art w C.H. King Cross Praga

   

V. PŁATNOŚĆ, ZWROT, REKLAMACJA TOWARU 

§7

1. Sposób zapłaty za zamówiony towar:
– przelewem z ustalonym terminem p
łatnoci na numer konta:

41 2490 0005 0000 4520 4644 3657

– za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. 

– gotówką 

– przy odbiorze osobistym towaru

– za porednictwem serwisów PayU lub Przelewy 24

2. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki. Ceny towarów podane na stronie internetowej mogą ulec zmianie na wyższe z uwagi na czas i okoliczności.

§81. Klient moe odstpić od umowy kupna w terminie 14 dni, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkodę wyrzdzoną przez produkt niebezpieczny, poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. 

2. Klient moe zwrócić towar w/w ustawy bez podania przyczyny zwrotu (jeli towar nie spełnił jego oczekiwa). W takim przypadku koszt transportu pokrywa Klient.
3. Zwracany towar naley odesłać wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub ksero faktury.

4. Zwrot moliwy jest tylko wówczas, gdy towar nie był uywany ani nie został waden sposób zniszczony. Jednoczenie towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.
5. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.

6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
7. Pienidze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

§9

1. Jeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady techniczne powinien odesłać go na adres: Julianów, ul. Julianowska 66a, 05-500 Julianów

2. Nie przyjmujemy adnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Koszty zwizane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru naley dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub ksero faktury oraz opis reklamowanej cechy produktu. 
4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartociowy, a jeli bdzie to już niemoliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostpne w magazynie towary do wyboru. 
5. Reklamacji nie podlegaj:

– wady powstałe na skutek wykorzystywania towaru niedbale lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,

–  towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane,

–  towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodze,

– towary uywane po stwierdzeniu wady. 

 

VI. POSTANOWIENIE KOCOWE

 • § 10

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą ycie z dniem ich publikacji na stronie internetowej adoart.pl
2. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzdzi oraz sposobu działania Sklepu. W tym do usunicia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalnoci, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań zwizanych ze Sklepem. Uytkownikowi nie przysługują z tego tytuładne roszczenia wzgldem administratora.

3. Sprzedajcy nie ponosi odpowiedzialnoci prawnej wynikajcej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (artystów i/lub inne galerie) prezentujce swoje prace na stronach Galerii Internetowej Adoart.pl. Sprzedajcy zastrzega sobie prawo do usuwania z Galerii prac Artystów, co do których istnieją podejrzenia, iż zamieszczonw Galerii trecią łamią prawa autorskie osób trzecich.

4. W przypadkach nie wymienionych w powyszym regulaminie zastosowanie majprzepisy ogólne Kodeksu Cywilnego. 
5. Niewaność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skutecznoci i wanoci pozostałych. 

6. Wszelkie spory midzy stronami rozstrzygane bdą w pierwszej kolejnoci na drodze polubownej. 
7. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myl przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. Regulamin wchodzi w ycie z dniem publikacji.